ข่าวสารและกิจกรรม

ป.ป.ช.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม นนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. สนามบินน้ำ จังหวัดนนทบุรี นายณรงค์ รัฐอมฤต เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เปิด เผยว่า “สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปราม การทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการ ทุจริตระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับ อธิการบดี มจร โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช และ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมลงนามในฐานะพยาน และมีนายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวมอบนโยบายตามแนวทางบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ”

นายณรงค์ ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “การจัดพิธีลงนามมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุน เผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรมนำไปสู่การปฏิบัติ และประสานความร่วมมือใน การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้บุคลากร นิสิต นักศึกษา และนักเรียน ในสังกัด มจร ทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนารวมทั้งเป็นการพัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือ ข่ายรณรงค์ป้องกันการทุจริตให้เกิดความยั่งยืนต่อไป”

นายณรงค์ ได้กล่าวถึงแนวทางการดำเนินงานและกิจกรรมความร่วมมือ มีดังนี้

1.ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยใช้กลไกทางศาสนา

2.ร่วม จัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

3.สนับสนุนและส่งเสริมให้ส่วนงานของ มจร ทุกแห่งเป็น “เครือข่ายรณรงค์ป้องกันการทุจริต”

4.ส่งเสริมให้ มจร นำเนื้อหาสาระองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต บรรจุไว้ในหลักสูตร และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.สนับ สนุนและส่งเสริมให้ มจร ผลิตสื่อในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งในด้านตำราเรียน หนังสือ บทความทางวิชาการ งานวิจัยเชิงพุทธ และสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมื่อ วันที่ 5ก.ค. เวลา10.00 น.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)สนาม บินน้ำ จ.นนทบุรี สำนักงานป.ป.ช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย(มจร.)ได้จัดพิธี ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีนายวิชา มหาคุณ กรรมการป.ป.ช.และผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปร่วมลงนามในฐานะพยาน ทั้งนี้ นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ ประธานป.ป.ช.กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานป.ป.ช.และ มจร.เห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่และประสานความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนให้ บุคลากร นิสิต นักศึกษาและนักเรียนในสังกัดมจร.ทุกระดับ ให้ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับสำนักงานป.ป.ช.เพื่อ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้ กลไกทางศาสนามาช่วยดำเนินการผนึกกำลังร่วมมือแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งบั่นทอนเสถียรภาพและความมั่นคงของชาติ

ด้านพระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย การทุจริตไม่ใช่แค่เพียงเกิดขึ้นเฉพาะในทางปฏิบัติเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่ง เริ่มต้นทุจริตกันตั้งแต่นโยบาย จึงส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศเพราะมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นในภาคส่วนต่างๆประเทศชาติก็จะสามารถก้าว หน้าและเดินหน้าต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าช่วยกันรณรงค์ป้องกันการทุจริต ประเทศก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีกว่านี้แน่นอน

สมหมาย สุภาษิต/ข่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Close